Visualisering av torget sett från söder.

Visualisering av torget sett från söder. Illustration: A-design Arkitektkontor

600 nya bostäder i nordöstra Vellinge planeras

Detaljplan ute på granskning

VELLINGE.

Ett område med 500-600 bostäder i friliggande hus, radhus och flerfamiljshus samt lokaler för kontor och hantverk, skola och förskola. Detaljplanen för Eskilstorp, Södra Åkarps Kyrkoväg är ute på granskning just nu.

Det aktuella området är i dag jordbruksmark och ligger i anslutning till annan bostadsbebyggelse söder om Södra Åkarps Kyrkoväg, mellan Olsgårdsgatan och Hököpingevägen. Området har i översiktsplanen för 2010 bedömts vara ett lämpligt område att bebygga och innebär en utvidgning av befintligt samhälle mot norr.

Det mesta av bebyggelsen i det nya området kommer att ligga samlat som grupp- eller kvartersbebyggelse men även fribyggartomter kan förekomma i vissa delar.

Planen ger också möjlighet till ett centralt torg där affärer, service, gym och café, restaurant i bottenvåningar och befintliga äldre gårdsbyggnader kan ligga ut mot torget. Det gamla spannmålsmagasinet som fins på platsen bevaras och får användning som bostäder och centrumverksamheter eller skolverksamhet. Ladugårdsbyggnaderna som finns på platsen i dag är i dåligt tekniskt skick och ska rivas, men ska då ersättas av liknande byggnader och forma samma gårdsrum.

Tanken med det nya området är att karaktären på bebyggelsen ska föra tankarna till småstad och trädgårdsstad. Planerna ha redan varit ute på samråd under våren 2017.

Nu finns granskningshandlingarna tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Vellinge under tiden 22 november till 13 december 2019. Synpunkter kan lämnas fram till den 13 december.

Om allt går som planerat beräknas planen kunna antas under innan 2019 är slut.

Publicerad 02 December 2019 05:00