Arbetet med Bergendorffska gården har stått still sedan i mars.

Arbetet med Bergendorffska gården har stått still sedan i mars. Foto: Åsa Meierkord

Bergendorffska gården: Mark-och miljödomstolen avgör

Berörda blev kallade till syn på plats

FALSTERBO.

I mars utfärdade kommunen ett byggstopp när det uppdagades att 1700-tals gården Bergendorffska gården var riven och inte under renovering. Ägarna, makarna Tigerschiöld, överklagade beslutet til länsstyrelsen som avslog. Nu är beslutet överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Fastighetsägarna Patrik och Anna Tigerschiöld berättade i våras för Lokaltidningen att de hade jobbat på i god tro att försöka renovera huset, men att det inte hade varit möjligt att renovera. I stället ville de återskapa huset med de material som har gått att bevara.

– Vi är väldigt besvikna och ledsna över att det inte har varit möjligt att renovera gården. Man köper ju en 1700-tals gård för att man tycker om känslan i den och vill behålla den, inte för att riva den, sade Anna Tigerschiöld i en kommentar till Lokaltidningen Vellinge.

Anna Tigerschiöld och Patrik Tigerschiöld överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som avslog överklagandet i maj. Efter det skickade de in en överklagan av länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Växjö gällande förbudet mot fortsatt byggnadsarbete, där de också vidare yrkade att nämndens beslut tills vidare inte ska gälla, inhibition. Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas.

Makarna Tigerschiöld motiverade sitt yrkande om inhibition med att byggnaden kunde "komma att ta skada av att stå öppen". Myndighetsnämnden skriver i sitt svar till mark- och miljödomstolen bland annat att "eftersom stora delar av byggnaden inte längre existerar på platsen så föreligger ingen risk för byggnaden genom ett fortsatt förbud mot åtgärder."

Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå yrkandet i juli.

När det gäller det överklagade beslutet om byggstopp ställer sig makarna Tigerschiöld bland annat frågande till hur länsstyrelsen definierar begreppet "renovering" samt hävdar att byggnaden renoveras enligt den beskrivning och de tillstånd som givits.

Den 2 september kallade Mark- och miljödomstolen alla berörda till syn på fastigheten.

Förutom rådman och tekniskt råd från Mark- och miljödomstolen var Anna och Patrik Tigerschiöld och deras advokat på plats liksom representanter och ombud från Vellinge kommun. Synen dokumenterades med ljud och bild och bland annat förevisades det material som sparats från det ursprungliga huset i form av fönster, dörrar samt gammalt korsvirke, liksom de skarvar i väggen där det, enligt kommunen, visuellt tydligast syns skillnad mellan det gamla tegel som återanvänts och det nya tegel som ingår i väggen.

Mark- och miljödomstolens beslut angående det överklagade förbudet mot fortsatt byggnadsarbete på fastigheten förväntas vara klart inom kort.

Publicerad 17 November 2019 06:00