De två olika alternativen längs Falsterbo golfklubb.

De två olika alternativen längs Falsterbo golfklubb. Illustration: Sweco/Vellinge kommun

Kommunen håller andan inför förhandling

Snart avgörs frågan om översvämningsskydd runt Näset

VELLINGE. Att översvämmade marker, gator och hus är ett fullt realistiskt framtidsscenario på Näset har nog inte gått någon förbi. Nyligen kompletterade kommunen sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få bygga översvämningsskydd och går en del av fastighetsägarna till mötes. Huvudförhandling ska hållas mellan 25 november och 13 december.

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren. 95 procent av bostadsbebyggelsen i Skanör Falsterbo ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Vellinge kommun planerar därför uppföra sammanlagt 21 kilometer översvämningsskydd runt Falsterbonäset. 16 kilometer av skydden utformas i form av skyddsvallar, uppbyggda av jordmassor, resten i form av en mur.

Även om kommunen har som mål att skydden mot stigande havsnivåer ska göras med stor hänsyn till landskapet genom att till exempel utnyttja befintliga väg- och banvallar, så har drygt 50 fastighetsägare samt några myndigheter och föreningar har haft åsikter om planerna.

Länsstyrelsen är kritisk till att bygga skyddsvallarna på Natura 2000-områden. Synpunkterna från fastighetsägarna har till största del handlat om att de vill att kommunen ska bygga lägre eller förändra läget på det planerade skyddet.

Nyligen kompletterade kommunen sin ansökan till mark- och miljödomstolen, vilket innebär att man går hälften av fastighetsägarna till mötes.

– Den största förändringen är att vi har lagt till ett alternativ när det gäller sträckan runt Falsterbo golfklubb. Falsterbo Naturvårdsförening och fastighetsägare hade önskemål om att bädda in muren i den befintliga tångvallen som ligger på privat mark, istället för att bygga en mur på kommunal mark, säger Erik Andersson, projektledare Vellinge kommun.

Muren bäddas in i tångvallen, vilket innebär att visningshöjden för muren blir klart lägre än den hade legat bredvid tångvallen. Dock kommer en mindre del fortfarande synas ovanför befintlig tångvall. I stället för intrång i ett Natura 2000-område blir det nu intrång i den kulturskyddade tångvallen.

–Vi får se hur domstolen tar ställning till alternativen, säger Erik Andersson.

En annan förändring är att den tänka vallen i södra Ljunghusen flyttas från att ligga i ett Natura 2000-område till angränsande privata fastigheter.

– Även här var det ett önskemål från fastighetsägarna att flytta vallen in till sina tomter. Detta för att inte få insyn från promenadstråket som skulle flyttas till vallen, på privat tomt kan inte allmänheten vistas, säger Erik Andersson.

Det befintliga promenadstråket ligger kvar där det låg tidigare.

För närvarande arbetar kommunen med att teckna avtal med de markägare som berörs av skyddet.

– Vi har inte ändrat hur stor ersättningen blir till de fastighetsägare som har yrkat på högre ersättning, utan håller fast vid den värdering som har gjorts, säger Erik Andersson.

Kommunen undersöker också vilka möjligheter det finns till olika finansieringsstöd för projektet.

Förhandlingarna kommer att äga rum vecka 48-50 i Vellinge kommun.

– Vi kommer att vara både i fullmäktigesalen och i konserthuset. Minst två gånger kommer domstolen även åka ut och se platserna, berättar Erik Andersson.

Domslut väntas komma under våren 2020.

Publicerad 27 October 2019 08:30