I årets budget har också alla nämnder och kommunstyrelsen fått i uppdrag att reducera sina kostnader med två procent.

I årets budget har också alla nämnder och kommunstyrelsen fått i uppdrag att reducera sina kostnader med två procent. Foto: Lars Strandberg

Oförändrad skattesats i budget för 2020

VELLINGE.

Löneuppräkningar på 38 miljoner kronor, fortsatta satsningar på infrastruktur och offentliga miljöer men även uppdrag att göra kostnadsreduceringar med två procent för alla nämnder. Det är några bitar i Moderaternas budgetförslag för 2020.

Budgeten bygger på att skattesatsen på 18,50 per skattekrona är oförändrad.

Arbetet med att utveckla och förbättra kommunens offentliga miljöer fortsätter. Bland annat finns det pengar avsatta för upprustning av lekplatser samt en ny lekplats i Skanör med totalt sex miljoner kronor. Renovering av Borgmästarestigen och upprustning av offentliga toaletter samt projektering och fortsatt arbete med norra infarten i Vellinge är några av posterna.

I budgeten finns också 25 miljoner avsatt för om- och tillbyggnaden av Skanörsgårdens förskola. Med i planeringen de närmsta åren finns också de nya skolorna i Hököpinge och Höllviken.

Satsning på multiyta i Västra Ingelstad, utegym i Vellinge för sammanlagt fem miljoner samt uppbyggnad av den nedbrunna Lindesgården finns också med bland satsningarna.

De äldre ökar till antalet i kommunen och antalet hemtjänsttimmar ökar därför också, i budgeten har man tagit höjd för en kostnadsökning på fem miljoner kronor när det gäller hemtjänsttimmarna.

Årets resultat planeras uppgå till 12, 5 miljoner kronor.

I årets budget har också alla nämnder och kommunstyrelsen fått i uppdrag att reducera sina kostnader med två procent.

– Det finns olika förslag man jobbar vidare med men det kommer respektive nämnd att hantera i samband med sina internbudgetar, säger Carina Wutzler.

Till exempel kan det handla om effektivisering genom digitala tjänster, översyn av avstämningstider för skolpeng, effekter av ny upphandling, stordriftsavdrag vid beräkning av skolpeng, minskning centrala konto, översyn av boendeformer, minskad administration

Alla oppositionspartier utom Socialdemokraterna har lagt egna budgetförslag eller yrkanden.

– Det vi oroar oss mest över är de konsekvenser som kan följa av att alla nämnder ska reducera sina kostnader med två procent. Miljöpartiet menar dessutom att det inte är eftersträvansvärt att behålla en oförändrad skattesats när det finns angelägna områden som nedprioriteras eller bortprioriteras till förmån för en bibehållen skattesats. Vi väljer istället att föreslå en ökning om 20 öre avseende skattesatsen, vilket ger 20,2 miljoner kronor mer till budgeten, säger Angela Everbäck, Miljöpartiet.

Publicerad 14 October 2019 00:00