I förslaget till detaljplan är byggnaden utformad som två huskroppar i form av en åtta.

I förslaget till detaljplan är byggnaden utformad som två huskroppar i form av en åtta. Skiss: Liljewall arkitekter

Nytt vård- och omsorgsboende tar form i Höllviken

Boende med 50 platser byggs öster om förskolan Henriks hage

HÖLLVIKEN.

Kommunen har ett växande behov av vårdplatser för äldre. Just nu är förslag till detaljplan för ett nytt vård- och omsorgsboende i östra Höllviken ute på samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett vård- och omsorgsboende i upp till två våningar vid Henriksdalsvägen i östra Höllviken. Boendet rymmer i en första etapp cirka 50 vårdplatser.

I förslaget till detaljplan är byggnaden utformad som två huskroppar i form av en åtta och ska innehålla demensenheter för personer med demenssjukdom och somatisk enhet för personer med omfattande omsorgsbehov. Boendet kommer att vara bemannat dygnet runt och planeras rymma sex avdelningar med nio lägenheter på varje avdelning, totalt 54 platser.

– Inom de närmsta tio åren kommer kommunens befolkning över 80 år att tredubblas, så vi är glada över att ha kommit så här långt med projektet, behovet är stort, säger Rickard Persson, planarkitekt på Vellinge kommun.

När det gäller byggnaden så ska fasadmaterial på huvudbyggnaden vara tegel eller puts och taket ska utformas som sadeltak av svart papp eller falsad plåt. Materialen och utformningen stämmer överens med förskolan Henriks hages och ska föra tankarna till den gamla typen av gårdsbebyggelse. Vård- och omsorgsboendet kommer att utgöra en ytmässigt stor byggnadskropp och kommer delvis vara synlig från omgivande landskap i öster, även när planerad bebyggelse i närområdet uppförts.

– Det finns förslag på hur byggnaden kan komma att se ut men inget är låst i nuläget, säger Rickard Persson.

Parallellt med arbetet med detaljplanen för vård- och omsorgsboendet jobbar kommunen med en fördjupad översiktsplan för området norr om Henriksdalsvägen.

Parallellt med arbetet med detaljplanen för vård- och omsorgsboendet jobbar kommunen med en fördjupad översiktsplan för området norr om Henriksdalsvägen. Karta platsförutsättningar: Krook och Tjäder

I den östra delen av området planeras för ett naturområde som på sikt kommer att ingå i ett större område i nord-sydlig riktning längs med Kämpingevägen och bli ett rekreativt stråk för stadsdelen. Planområdet innefattar även en utvidgning och förlängning av en ny gata i västra kanten med cykelbana och trädallé som i framtiden är tänkt att länka Henriksdalsvägen till bostadsbebyggelse söder om planområdet.

Parallellt med arbetet med detaljplanen för vård- och omsorgsboendet jobbar kommunen med en fördjupad översiktsplan för området norr om Henriksdalsvägen.

– Här har planenheten fått i uppdrag att ta fram plan för en ny skola och vi hoppas att även kunna presentera den inom kort, säger Rickard Persson.

Just nu är handlingarna ute på samråd och finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 1 oktober till 29 november. De finns också på kommunens hemsida. Samrådsmöte äger rum tisdagen den 12 november klockan 18 i fullmäktigesalen i kommunhuset i Vellinge. Synpunkter ska ha kommit in till planenheten senast den 29 november.

Om allt går som planerat kan den nya boendet börja byggas 2021-2022 och stå klart för inflyttning 2023-2024.

Publicerad 03 October 2019 10:13