Myndighetsservicenämnden får bakläxa av länsstyrelsen när det gäller en ansökan om solceller. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Myndighetsservicenämnden får bakläxa av länsstyrelsen när det gäller en ansökan om solceller. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Stock Adobe

Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut

Solceller på taket ska åter handläggas

SKANÖR.

I juni fattade Myndighetsservicenämnden i Vellinge kommun beslut att avslå ansökan om att få anlägga solceller på en fastighet i Skanör. Beslutet överklagades och nu har länsstyrelsen upphävt det.

Ansökan rörde bygglov för solceller på en byggnad i den mer centrala delen av Skanör. Nämnden avslog ansökan eftersom solcellerna, enligt ett yttrande från försvaret, riskerade att skada riksintresse för Försvaret.

Men enligt länsstyrelsen saknas det uppgifter i ärendet och nämnden har inte gjort några egna överväganden. I sitt beslut står det att "I den av försvaret åberopade bestämmelsen återfinns ett visst skydd för vissa områden som kan ha betydelse for totalförsvaret. De skyddade områdena kan vara både sådana som ska användas under fredstid, till exempel övnings- och skjutfält".

Men det står också att en sådan intresseavvägning fordrar att respektive intresse definierats i skälig utsträckning. I ärendet handlar det om en önskan att placera solceller på en villabyggnad mitt inne i ett bebyggt område i Skanör. För att kunna neka en sådan åtgärd måste det krävas mer uppgifter än vad som presenterats i ärendet. "Även om försvarssekretess kan utgöra hinder mot mer specifika uppgifter bör det vara möjligt att ange åtminstone något vagare om det handlar om ljusreflektion, strålning eller annat sådant."

Länsstyrelsen tycker att det är oklart på vilket sätt solcellerna på berörd byggnad skulle kunna skada totalförsvaret. Det finns även solceller på andra byggnader i området.

Länsstyrelsen bedömer att frågorna i ärendet inte är tillräckligt analyserade och att det inte är möjligt att göra en rättssaker prövning. Därför ska det överklagade beslutet upphävas och ärendet visas åter till kommunen för fortsatt handläggning

Publicerad 05 August 2019 13:44