Flygvy mot nordost. Förslaget är en möjlig exploatering men inte den enda.

Flygvy mot nordost. Förslaget är en möjlig exploatering men inte den enda. Illustration: FOJAB arkitekter

Nu planeras det nya Västra Ingelstad

Kommunhuset rivs – 30 nya bostäder byggs

V. INGELSTAD.

Just nu är kvarteret med det gamla kommunhuset i Västra Ingelstad ute på samråd. Bostäder i form av både radhus och flerbostadshus planeras och även lokaler för verksamheter i bottenplan.

Denna artikel är en återpublicering.

Planområdet är beläget i Västra Ingelstad, öster om det gamla stationshuset och Stationsvägen, norr om Kyrkovägen, väster om Kanslivägen och i anslutning till Mellanvägen.

Det gamla kommunhuset byggt 1959-1961 med tillhörande tjänstebostad, kommer att rivas. Men förskolan kommer att fortsätta ha verksamhet. En ny gatukoppling, som idag nyttjas för gång- och cykeltrafik, föreslås mellan Kanslivägen och Stationsvägen.

Totalt föreslås ca 12-16 lägenheter i flerbostadshus och 15 radhus. Kommunens ambition är att inflyttning i bostäderna ska ske mellan år 2023 och 2024 och att bebyggelsen ska vara anpassad till ortens karaktär med högst två våningar med undantag för flerbostadshuset som kan ha en indragen tredje våning inom ett ganska brant sadeltak. I bottenplan kommer det att finnas förutsättningar för att driva en butik eller annan centrumverksamhet.

– Det finns inga intressenter ännu, men det ska finnas möjlighet för det, säger Richard Persson, planarkitekt Vellinge kommun.

Nyligen anordnade kommunen ett samrådsmöte om den planerade bebyggelsen.

– Vi pratade en hel del om stilen på de nya husen. Husen söder om Kyrkvägen har ju tydlig karaktär av stationssamhälle med hus i rött tegel och det fanns önskemål om att bygga med samma typ av tegel. I ett så här tidigt skede i processen är det bra att hålla det öppet, men vi är inne på samma förslag, det gäller att ha en balans mellan den befintliga bebyggelsen och den nya, säger Richard Persson.

Planområdet

Planområdet Illustration: FOJAB arkitekter

Inom planområdet finns det en del äldre och större träd och därför har en naturvärdesbedömning gjorts. Förskoletomten har en stor, hög och äldre kastanj. Vid sandlådorna står tre förgrenade vackra exotiska träd av arten Kaukasisk vingnöt. Det finns också finns en trädrad med ca 15-20 meter höga robinior som omsluter det före detta kommunalhuskvarteret.

Parkeringsplatser för de nya bostäderna i området löses på egen tomt för radhusen. Gemensam parkering och gästparkering föreslås för flerbostadshuset. Totalt blir det ca 22 p-platser samt en handikapplats som placeras på den befintliga parkeringsytan norr om före detta kommunalhuset.

Nu är planerna ute på samråd och handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, Västra Ingelstads bibliotek och kommunhuset i Vellinge under tiden 5 april till 10 maj.

Synpunkter ska ha inkommit senast 10 maj.

Publicerad 16 July 2019 00:00