Rolf Erichs, Nya listan i Vellinge.

Rolf Erichs, Nya listan i Vellinge. Foto: Pressbild

Insänt: "Vellingemoderaternas integrationsplan saknar omtanke"

DEBATT. Vellinge kommun har gjort ordet omtanke till sitt honnörsord. För snart två år sedan antog glädjande nog Vellinge kommun en integrationsplan, som fem av sex partier ställde sig bakom. Endast Sverigedemokraterna var emot. Den sände positiva signaler från en kommun vars rykte i dessa frågor var dåligt efter att majoritetspartiet Moderaterna 2009 försökte stoppa all inflyttning av ensamkommande barn till kommunen.

Nu skulle denna plan förnyas. Tjänstemännen har tagit fram ett grundförslag. Partierna har lagt ner ett stort arbete och förslaget har diskuterats mellan partiföreträdare. Men det blir tyvärr ingen partiövergripande plan eftersom Moderaterna inte visar någon lyhördhet. Tyvärr kan det nog ändå inte blivit en gemensam plan och det av tre skäl.

För det första kan vi inte ens komma överens om att det grundläggande målet med planen är att få de nyanlända att bli en integrerad del av samhället med bostad, utbildning och arbete, dvs att integrationsplanen ska omfatta hela perioden fram till att de nyanlända är integrerade. Moderaterna vill att planen endast ska gälla fram till det att de ensamkommande fyllt 18 år och för övriga nyanlända fram till att deras etableringsboende upphör efter som längst 24 månader. M anser att de därefter ska lämnas vind för våg. Därmed saknas en partiövergripande uppfattning om hur en fortsatt integrering i Vellinge kommun skulle kunna se ut.

För det andra får Nya Listan och flera av de övriga oppositionspartierna inte gehör för att Vellinge kommun ska bidra med bostad för 18-åriga ensamkommande fram till att de har gått ur skolan alternativt att de har fått ett slutgiltigt nej till asyl. Regeringen kommer i december att avsätta medel för att möjliggöra det. För Vellinge kommun totalt 900 000 kr. Ett stort antal kommuner inklusive t ex Stockholm och Vara har beslutat att använda pengarna från staten att ta hjälp av frivilligorganisationer att ordna dessa ungas bostad så att de kan gå kvar i sin skola. Frivilligorganisationer i Vellinge kommun har erbjudit sig att hjälpa till med s k inackorderingsboende för dessa pengar. Om inte den vägen väljs tvingas 18-åringarna lämna tryggheten i kommunen bestående av bostad, vänner och skola för placering på Migrationsverkets boende någon annan stans i Sverige. Den påbörjade integration som byggts upp fram till dess raseras därmed till stora delar.

Moderaterna i Vellinge säger nej till frivilligorganisationernas framsträckta hand. Dels påstår dom att pengarna inte räcker till det fåtal unga det handlar om. Dels litar dom inte på att frivilligorganisationerna fullföljer uppdraget. Det är riktigt att pengarna inte räcker om kommunen skall handla upp tjänsten på den s.k. marknaden men om man tar hjälp av frivilligorganisationerna beräknas pengarna räcka.

Vellinge har en lagstadgad skyldighet att ta emot nyanlända

Det tredje skälet till att vi inte kan ställa oss bakom Ms integrationsplan är att Vellinge kommun i planen inte prioriterar att ordna bostad till de nyanlända med uppehållstillstånd som tilldelats kommunen. Man har hittills i år endast lyckats ordna bostad till 40 procent av de cirka 140 som är tilldelade. Det ser ännu sämre ut nästa år. I planen finns tyvärr ingen verklig ambition. Kommunen gör sig därmed skyldig till lagtrots och riskerar att bli en av de kommuner där Migrationsverket till sist demonstrativt skickar de bostadsbehövande till kommunhuset.

Vellinge har en lagstadgad skyldighet att ta emot nyanlända. Det finns olika uppfattningar om det men så är det. Under den förutsättningen är det enda rimliga att Vellinge har ett integrationsarbete som är långsiktigt hållbart och etiskt försvarbart. Det är inte rimligt att Vellinge ska anta en integrationsplan som efter år av integration slår sönder det som uppnåtts med stora insatser av såväl skattemedel som frivilliga. När det gäller Moderaterna och integrationsfrågan i Vellinge saknar ordet ”omtanke” plats. Så även orden ”sunt förnuft”.

Rolf Erichs

Nya Listan i Vellinge

Publicerad 01 December 2017 06:26