Köer och trängsel på väg 100 tillhör de problem som tas upp i den nya mobilitetsstrategin.

Köer och trängsel på väg 100 tillhör de problem som tas upp i den nya mobilitetsstrategin. Genrebild: mostphotos.com

Nu ska kommuninvånarna få fler alternativ till bilen

Kommunen antar en ny strategi för att uppmuntra att resa med kollektivtrafik

VELLINGE.

Nu antar kommunen en ny mobilitetsstrategi för att resorna till och från och inom kommunen ska bli mer hållbara. Fler cykelvägar, el-laddningsstationer för cyklar, expressbuss till Malmö och direktlinje till Lund är några av alternativen som ska få fler att ställa bilen.

70 procent av alla resor till och från kommunen och inom kommunen sker med bil. Med tanke på den växande befolkningen och framtida utbyggnad av kommunens tätorter måste alternativen till bilen göras mer attraktiva.

I översiktsplanen och de lokala miljömålen finns redan ambitionen att satsa mer på hållbart resande. Att den nya mobilitetsstrategin antas just nu beror också på att det krävdes som motprestation för att Vellinge beviljades statligt stöd för ombyggnaden av Vellinge Ängar.

– Det är just trafiken som sticker ut i trygghetsmätningar, det upplevs som otryggt med trängsel, buller och andra trafikproblem. I slutändan handlar det om ett miljö- och folkhälsoperspektiv, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Strategin handlar om att lägga en grund för att förändra resvanor och ge förutsättningar till hållbara alternativ.

– Målet är att skapa väldigt bra förutsättningar, så att man känner att till exempel att cykla är det bättre alternativet, säger Carina Wutzler.

Region Skåne har uttalade mål för hur resandet med kollektivtrafik ska öka. För Vellinges del innebär det bland annat förändrad trafikering av linje 100 mellan Malmö och Falsterbo.

– Vi jobbar för att det ska bli en förstärkning i kollektivtrafiken mellan Falsterbo och Malmö genom att införa en expressbuss med färre hållplatser. Vi vill också ha en direktlinje till Lund och att det ska finnas fler förbindelser mellan de östliga och västliga delarna i kommunen, säger Carina Wutzler.

Till år 2030 finns två mätbara mål i kommunen. Andelen som reser kollektivt går och cyklar ska motsvara 35 procent av färdmedelsfördelningen, i dag ligger siffran på 30 procent. Det andra målet är att inga skolbarn ska uppleva rädsla för trafik eller trafikmiljö vid skolan eller till och från fritidsaktiviteter.

Publicerad 06 December 2018 09:14