Myndighetsservicenämnd och teknisk nämnd införs mandatperioden 2019-2022.

Myndighetsservicenämnd och teknisk nämnd införs mandatperioden 2019-2022. Foto: Åsa Meierkord/arkiv

Moderaterna möblerar om i nämnderna

Myndighetsservicenämnd införs

VELLINGE

Kultur- och fritidsfrågorna behöver komma upp tydligare på agendan. Kommuninvånarna ska mötas av en effektiv och bra service när det gäller handläggning och beslut. Det är två av skälen till att den politiska organisationen förändras.

Under mandatperioden 2014 till 2018 har nämnderna bestått av kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, nämnden för gemensam medborgarservice, omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Nu finns det ett förslag på förändring.

Förslaget innebär att kommunstyrelsen tar över kultur- och fritidsfrågorna från nämnden för gemensam medborgarservice.

– Vi behöver ägna oss mer åt kultur- och fritidsfrågorna, de äts ganska lätt upp av andra frågor. Det finns en jättekraft i kommunen i form av föreningar och föreningsliv som behöver uppmärksammas mer, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett utskott som hanterar ärenden som rör just kultur och fritid ska bildas och ingå under kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen tar också över frågorna som rör kommunens fastigheter och ett fastighetsutskott ska bildas.

Kommunstyrelsen kommer också att ta över frågor och ärenden som gäller klimat och miljö från nuvarande miljö- och byggnadsnämnden som läggs ned.

– Det är logiskt. Kommunstyrelsen hanterar övergripande planer där miljö och hållbarhet ingår redan som det är nu, säger Carina Wutzler.

När det gäller bygglov och andra typer av beslut som rör kommuninvånarna direkt, som till exempel färdtjänst, alkoholtillstånd och tillsyn så kommer dessa att ligga under den nya myndighetsservicenämnden.

– Vi är till för kommuninvånarna och de ska bli bemötta på ett effektivt och bra sätt. Handläggningen av ärenden ska vara en service, säger Carina Wutzler.

Sedan tidigare finns det ett beslut på att införa en servicegaranti efter årsskiftet, vilket går hand i hand med den nya nämnden. Om inte kommunen ger beslut på ansökan inom rätt tid, kommer den sökande få avdrag på ansökningsavgiften.

Rabatt om kommunen är för långsam

Nämnden för gemensam medborgarservice upphör och i stället återuppstår tekniska nämnden som tar över ärenden som rör gata och park, vägföreningar, VA, dagvattenhantering och gång- och cykelvägar.

Moderaterna har nomineringarna av ordförandeposterna klara, och dessa kommer med största sannolikhet att klubbas genom i kommunfullmäktige den 5 december.

Den 12 december tar kommunfullmäktige beslut om den nya organisationen och om allt går som planerat börjar den nya organistionen gälla den 1 januari.

Nämnder för mandatperioden 2019 – 2022

Kommunstyrelsen – förslag ordförande: Carina Wutzler

Myndighetsservicenämnden – förslag ordförande: Christine Andersson

Tekniska nämnden – förslag ordförande: Martin von Gertten

Omsorgsnämnden – förslag ordförande: Mavis Zander

Utbildningsnämnden – förslag ordförande: Gustav Schyllert

Valnämnden – förslag ordförande Lars Olin

Publicerad 28 November 2018 14:00