Beslut om norra infarten uppskjutet

Ärendet återremitterat i kommunfullmäktige

VELLINGE. Förslaget till detaljplan för att bygga om norra infarten till Vellinge blev återremitterat under gårdagens kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Nya Listan och Sverigedemokraterna tyckte bland annat att möjligheten till att bygga två filer i rondellen borde utredas grundligare.

Både handlare och boende i Vellinge har i många år efterfrågat en snyggare och smidigare infart till orten från den norra infarten. Redan 2013 tog kommunstyrelsen beslut om att anlägga en väg som skulle knyta samman den norra infarten och centrum. I det liggande förslaget planeras en cirkulationsplats att anläggas istället för den trevägskorsning som man i nuläget möts av efter att ha svängt av motorvägen samt en ny väg mellan infarten och Perstorpsgatan.

Ambitionen är att man ska mötas av en mer välkomnande och grön entré i Vellinge. I förslaget finns ett litet grönt område i anslutning till rondellen som öppnar upp mot Kompanigatan och den nya vägen ner mot Perstorpsgatan får först träd på båda sidor i början av gatan och sedan på den östra sidan av gatan.

I dag är den blivande gatan en cykelväg genom ett område som till stor del består av industrifastigheter. Tanken är att med hjälp av gröna planteringar och bra belysning göra gatan mer till en centrumgata. Det är också möjligt att anlägga en mindre lokalgata västerut mot Kompanigatan från den nya vägen. Cykelstråken är också viktiga i förslaget till detaljplan.

I förslaget finns en cykelbana parallellt med den nya vägen.

På sikt är planen att den nya gatan ska upplevas som en del av centrum genom att koppla ihop gatan med hjälp av nya bostäder på det som kallas för norra parkeringen. Där den nya vägen ansluter Perstorpsvägen kommer det också att anläggas en rondell.

Hela ombyggnaden beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor som projektet presenterades i förslaget till detaljplan.

Men under kommunfullmäktigemötet yrkade Socialdemokraterna på återremiss eftersom de anser att trafikflödet inte har utretts grundligt nog.

– Om tio år kommer E6:an mellan Trelleborg och Malmö vara utbyggd till tre filer och Vellinge kommer att få ännu mer karaktär av att vara en förort till Malmö och Köpenhamn. Rondellen borde byggas med två filer med en gång för att slippa behöva göra om det om tio år till en ännu högre kostnad än vad det hade kostat mu, sade Björn Axtelius (S).

Liberalerna yrkade på avslag och ledamoten Andreas Johansson ifrågasatte om trafiksäkerheten verkligen kunde bli bättre med ombyggnaden.

– Idag finns det en cykelväg, välupplyst och med träd på båda sidor. Säkerheten blir väl knappast bättre om den istället läggs intill en väg, sade Andreas Johansson.

Anna Mannfalk (M) replikerade bland annat genom att påpeka att det har arbetats med projektet under flera år och att det har funnits tillfällen att komma med invändningar tidigare.

– Jag hoppas inte att det tar ytterligare fem år innan jag ser en ny entré.

Efter begärd votering blev resultatet 26 för bifall till kommunstyrelsens förslag, 18 för återremittering och Liberalerna avstod från att använda sina sju röster.

Alltså remitterades ärendet till nästa kommunfullmäktigemöte, eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begärde återremittering.

Publicerad 07 December 2017 11:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag