Kommunvalet 2018: "Satsningar på kustnära skydd"

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Vellinge: Vilka åtgärder blir nödvändiga för att möta framtida översvämningar?

MODERATERNA

Förstärkningar av befintliga skydd där det är möjligt (sanddyner, vallar, vägar, gångstigar med mera) och längs övrig sträckning uppföra skydd som passar in i befintlig miljö och kan användas i samhället såsom sitt-ytor, nya gångstråk med mera.

SOCIALDEMOKRATERNA

Enligt den plan som kommunen lämnar in till Mark- och miljödomstolen, satsningar på kustnära skydd, en förbättrad dagvattenhantering, hantering av höjda grundvattennivån.

NYA LISTAN

Vi måste bygga vallar och det är viktigt att man väljer vallar som passar in i naturen.

MILJÖPARTIET

Vi behöver jobba med olika åtgärder, både inom kommunen, tillsammans med andra aktörer och att informera våra medborgare så de själva kan vidta förebyggande åtgärder. Detta tillsammans med de åtgärder som kan behövas för tillfälligt höjda vattennivåer. Falsterbonäset handlar inte bara om byggnader som behöver skyddas. Utan också skyddsvärda naturvärden. (Svaret är kortat.)

SVERIGEDEMOKRATERNA

I förebyggande syfte är det nödvändigt att minska eller stoppa exploateringen kring områden med översvämningsrisk. De direkta åtgärderna som blir nödvändiga är skydd mot kustlinjen och fördröjningsmagasin i dagvattensystemet. Vi får inte underskatta höjd grundvattennivå.

LIBERALERNA

Pågående arbete med skyddsvallar, med en skillnad; att inga betongmurar eller vallar som inte smälter in i naturen ska förekomma.

Publicerad 09 July 2018 08:00